بالانس دمپر

تاریخ انتشار : 29 شهریور 1400

بالانس دمپر

این نوع دمپرها معمولا پشت فن هواکش ها و روی نمای ظاهری نصب می شوند که با همزمان با شروع چرخش فن ، پره های آن باز شده و هوای داخل محیط را به خارج انتقال می دهد و پس از قطع شدن چرخش فن ، به طور خودکار بسته میشود و نیز همزمان با بستن پره های این دمپر ، همگام با خاموشی فن، هم از تلف شدن هوای نرمال داخل محیط پیشگیری شده و هم از عبور و مرور پرندگان و سایر موجودات داخل محیط ممانعت به عمل می آورد . به طور کلی برای سبکی پره ها و کارکرد بهتر آنها ، از آلومینیوم برای ساخت این پره ها بهره می برند .