دمپرهای وزنی

دسته بندی : دمپرهای وزنی

بالانس دمپر

این دمپر ها ساز و کار وزنه ای دارند که با آن می توانند جریان هوا را به صورت یک طرفه کنترل کنند .

0 تومان

دمپر تنظیم فشار وزنه ای صنعتی

در محیط هایی که نیاز دارند تا هوا به صورت یک طرفه عبور کند می توان از این نوع دمپر استفاده کرد. این نوع دمپر نوعی بالانس دمپر در ابعاد صنعتی است .

0 تومان