دریچه های تایلی

تاریخ انتشار : 28 مهر 1400

دریچه های تایلی


دریچه های تایلی از ان دسته دریچه هایی است که به شکل سقفی هوارسانی کرده و یکی از منشعب های دریچه سقفی می باشند. دریچه های تایلی در قسمت حفره سقف تایلی تعبیه می شوند و وظیفه هوارسانی به فضای داخلی را ایفا می کند

این دریچه ها به دو شکل فریم دار و بدون فریم تولید و عرضه گردد به این صورت که یک ورق را به سایز تایل برش خورده و خم می کنند و مدل دریچه مورد نظر در آن قرار میگیرد.