درب بازدید زیر فن كوئل

درب بازدید زیر فن كوئل

تاریخ انتشار : 17 مهر 1400

درب بازدید زیر فن كوئل


در بازدید زير فن كویل در همه محل هایی که دارای فن کویل های سقفی و یا کانالی هستند استفاده می شود .درب زیر فن کویل به علت سهولت دسترسی به فن کویل و قسمت های مختلف آن برای تعمیرات و سرویس فن کویل نصب گردیده و از آلومینیوم و گالوانیزه ساخته و عرضه میشود .
اگر مکش هوای برگشت به وسیله ی کانال برگشت انجام گردد این درب های بازدید احتیاجی به شیار ندارند ولی اگرمکش هوای برگشت از قسمت زیرین دستگاه باشد درب بازدید احتیاج به گریل یا شیار دارد .