انواع کانال داکت اسپلیت 

انواع کانال داکت اسپلیت 

تاریخ انتشار : 14 تیر 1400

انواع کانال داکت اسپلیت 

 

برای انتقال هوای داکت اسپلیت از انواع مختلف داکت یا کانال داکت اسپلیت ها می توان استفاده کرد .با توجه به شرایط مانند موقعیت مکانی ، شرایط آب و هوا و دیگر شرایط ها، از این دست از انواع داکت بعنوان کانال داکت اسپلیت می توان استفاده کرد.

 

دستگاه داکت اسپلیت به عنوان یک دستگاه هوا ساز احتیاج به کانال مناسب دارد .

انواع کانال داکت اسپلیت گالوانیزه 

   • کانال داکت اسپلیت از نوع گالوانیزه اسپیرال. 
   • کانال داکت اسپلیت از نوع گالوانیزه گرد با درز طولی. 
   • کانال داکت اسپلیت از نوع گالوانیزه چهار گوش.

انواع کانال داکت اسپلیت خرطومی 

   • کانال داکت اسپلیت از نوع خرطومی عایق دار. 
   • کانال داکت اسپلیت از نوع خرطومی بدون عایق.